× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Szkoda na osobie - obrażenia ciała

Zadośćuczynienie

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w wyniku wypadku drogowego, w transporcie miejskim, kolejowym, lotniczym, w rolnictwie, w hipermarkecie, sklepie, na stoku, na śliskim, oblodzonym lub nierównym chodniku z nami uzyskasz taką kwotę zadośćuczynienia, która skompensuje krzywdę i będzie adekwatna do rozmiaru poniesionej szkody.

Jeśli byłeś pieszym, rowerzystom, pasażerem, kierującym (nawet współwinnym wypadku) zostaniesz objęty indywidualną i kompleksową pomocą prawną.

Jeśli Twoje dziecko uległo wpadkowi, nawet jeśli to ono spowodowało zdarzenie i nie ukończyło 13 roku życia z nami również uzyskasz należne świadczenia

Koszty leczenia, koszty dojazdów do placówek medycznych

Jeśli w związku z leczeniem powstałych skutków wypadku poniosłeś koszty leczenia i koszty dojazdów do placówek medycznych uzyskasz ich refundację w pełnej wysokości.

Opieka osób, utracony dochód, poniesione straty

Jeśli na skutek wypadku wymagałeś opieki osób, utraciłeś dochód lub premię, bądź też poniosłeś inne straty również otrzymasz stosowne odszkodowanie.

Ubezpieczenie

Powierzając sprawę Kancelarii uzyskasz zadośćuczynienie i odszkodowanie ​z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, gospodarstwa rolnego, pracodawcy lub innego przedsiębiorstwa odpowiedzialnego do naprawienia powstałej szkody.

Z nami uzyskasz również świadczenia z dobrowolnego ubezpieczenia NW lub Na Życie za powstały uszczerbek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, poniesione koszty leczenia, powstałą niezdolność do pracy czy poważne zachorowanie.

Renta

Czasem skutki wypadku są na tyle poważne, że pomimo podjętego kompleksowego leczenia nie jesteś w stanie powrócić do życia z przed wypadku. Wymagasz specjalistycznego leczenia i sprzętu, ciągłej pomocy osób trzecich. Zmuszony jesteś podjąć czynności zmierzające do
przekwalifikowania zawodowego, bądź też w ogóle nie masz możliwości powrotu do pracy zarobkowej. To wszystko wiąże się z ponoszeniem dodatkowych, często wysokich kosztów. Dlatego też, w takim przypadku Kancelaria uzyska dla Ciebie stosowną rentę.

Zadośćuczynienie dla bliskich osób, które doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Jeśli ktoś z Twoich bliskich na skutek zdarzenia (wypadku, błędu medycznego) doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a Twoje relacje z poszkodowanym zostały zerwane lub zaburzone uzyskasz stosowne zadośćuczynienie.

Nasze sprawy

Zapoznaj się z przykładowymi sprawami prowadzonymi przez naszą Kancelarię i sprawdź, w jakiej wysokości możemy uzyskać dla Ciebie zadośćuczynienie i odszkodowanie.Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl