Ponad 61 500 zł

świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW z tytułu śmierci ubezpieczonej

W dniu 30 grudnia 2014 r. doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła pani Jadwiga. Poszkodowana poruszała się pieszo, po czym potknęła się i upadła, doznając przy tym urazu czaszkowo-mózgowego. Pani Joanna, jako osoba uposażona zgłosiła do zakładu ubezpieczeń roszczenia z tytułu śmierci ubezpieczonej pani Jadwigi z umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych prowadzonych w jednym z banków.  W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia uzasadniając, iż przyczyną upadku było zasłabnięcie – stan chorobowy, a nie nieszczęśliwy wypadek. Powyższe ustalenia ubezpieczyciel oparł jedynie na karcie medycznej pogotowia ratunkowego, które zostało wezwane na miejsce zdarzenia. Pominął natomiast pozostały materiał dowodowy tj. oświadczenie naocznego świadka zdarzenia, karty medyczne z leczenia szpitalnego czy kartę statystyczną do karty zgonu, z którego jednoznacznie wynikało, że do zgonu doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku. Po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy Kancelaria skierowała sprawę na drogę sądową. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego w sprawie został wydany wyrok zasądzający na rzecz naszej Klientki świadczenie w wysokości ponad 61 500 zł z tytułu śmierci ubezpieczonej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie wypłaty świadczenia.

zdarzenie z dnia 30 grudnia 2014 r.