5 000 zł

świadczenia z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby w postaci amputacji obu kończyn dolnych

 

Pan Mieczysław został poddany amputacji obu kończyn dolnych na wysokości podudzi. Do utraty kończyn doszło na skutek odmrożenia z martwicą tkanek okolicy stawu skokowego i stopy obu kończyn dolnych. Na dzień zdarzenia miał zawartą z ubezpieczycielem umową dobrowolnego grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W związku z powyższym, samodzielnie złożył do ubezpieczyciela wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz z tytułu pobytu w szpitalu. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia, towarzystwo uznało roszczenia w zakresie pobytu w szpitalu, niemniej jednak odmówiło wypłaty świadczenia z tytułu powstałego trwałego uszczerbku na zdrowiu uzasadniając,  iż przedmiotowe  zdarzenie nie spełnia definicji nieszczęśliwego wypadku. Pan Mieczysław zgłosił się do Kancelarii z prośbą o dokonanie weryfikacji decyzji ubezpieczyciela. Po dokładnej analizie dokumentów, a w szczególności ogólnych warunków zawartej umowy ubezpieczenia, nie można było uznać, aby decyzje ubezpieczyciela były nieprawidłowe. W tym miejscu należy jednak wskazać, że Ubezpieczony nie zapoznał się z zakresem umowy ubezpieczenia oraz OWU, nie posiadał pełnej wiedzy, jakie dokładnie świadczenia mu przysługują, tym samym nie zgłosił roszczeń do ubezpieczyciela, które uprawniało go do otrzymania dodatkowego świadczenia. Po podjęciu czynności przez Kancelarię, ubezpieczyciel wypłacił na rzecz naszego Klienta dodatkowe świadczenie w wysokości 5 000 zł tj. 100% sumy posiadanego ubezpieczenia z tytułu powstania ciężkiej choroby.

Zdarzenie z dnia 6 lutego 2017 r.