270 000 zł

odszkodowania za zniszczony przez pożar dom mieszkalny

Dom mieszkalny pana Józefa został całkowicie zniszczony przez pożar. Przeprowadzone postępowanie przygotowawcze wykazało, iż do zdarzenia doszło na skutek zwarcia instalacji elektrycznej. W okresie zdarzenia dom Poszkodowanego był ubezpieczony m.in. od ognia. Umowa ubezpieczenia została zawarta przez bank jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego nieruchomości. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela. Poszkodowany zwrócił się do naszej Kancelarii po tym, jak Towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania uzasadniając, iż brak jest dokumentacji potwierdzającej wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznej. Pomimo przedłożenia aktualnego protokołu badań i przeglądu instalacji elektrycznej Ubezpieczyciel podtrzymał dotychczasowe stanowisko wskazując, iż dokument jest zbyt mało szczegółowy. Z niewiadomych przyczyn w uzasadnieniu do stanowiska powołano się na prawo budowalne, nie zaś na stosowne zapisy umowy ubezpieczenia, które wyłączałyby odpowiedzialność  towarzystwa. Ponadto, zupełnie niesłusznie ubezpieczyciel wskazał, iż Poszkodowanemu nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odszkodowania, albowiem uprawnionym w tym zakresie jest wyłącznie bank. Po podjęciu szeregu czynności przez Kancelarię, w drodze ugody sądowej Poszkodowany otrzymał 270 000 zł odszkodowania za spalony dom wraz z odsetkami za zwłokę w wypłacie świadczenia.

zdarzenie z dnia 18 kwietnia 2013 r.