× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Szkoda na osobie - obrażenia ciała

60 000 zł

zadośćuczynienia dla motocyklisty za złamanie kości piszczelowej i strzałkowej podudzia oraz złamanie biodra w wypadku drogowym

W dniu 30 września 2018 roku pan Adam, jadąc motocyklem, został potrącony przez samochód osobowy, który wymusił na nim pierwszeństwo. W wyniku tego wypadku komunikacyjnego Poszkodowany doznał złamania kości piszczelowej i strzałkowej podudzia oraz złamania biodra. Po zgłoszeniu zdarzenia ubezpieczycielowi, panu Adamowi wypłacono kwotę 10 000 zł tytułem odszkodowania oraz 17 000 zł zadośćuczynienia. Z uwagi na fakt, że takie kwoty w niewielkim stopniu rekompensowały doznane szkody i krzywdy, pan Adam zwrócił się o pomoc do Kancelarii. Po wytoczeniu powództwa została zawarta z ubezpieczycielem ugoda, na mocy której pan Adam otrzymał 60 000 zł tytułem zadośćuczynienia.

zdarzenie z dnia 30 września 2018 r.

51 700 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego za złamanie dwóch kręgów w wyniku potrącenia przez samochód dostawczy

Dnia 23 maja 2019 r. pan Volodymyr został potrącony w strefie pieszej przez samochód typu dostawczego. W wyniku tego zdarzenia Poszkodowany znalazł się pod podwoziem pojazdu i doznał złamania dwóch kręgów w odcinku piersiowym i lędźwiowym. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, który przyznał Poszkodowanemu kwotę 6 500 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Z uwagi na fakt, że ubezpieczyciel zrekompensował krzywdę Poszkodowanego w jedynie nieznacznym stopniu, sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu przez Kancelarię powództwa, w drodze zawartej z ubezpieczycielem ugody pan Volodymyr otrzymał łącznie tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania 51 700 zł.

zdarzenie z dnia 23 maja 2019 r.

48 700 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego za uraz głowy, złamanie kości twarzoczaszki, uraz barku, uszkodzenie zęba oraz złamanie mostka doznanego na skutek potrącenia na przejściu dla pieszych

Pan Sebastian został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierującą pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia doznał m.in. wstrząśnienia mózgu, złamania kości twarzoczaszki, złamania mostka, uszkodzenia zęba, urazu barku. Ponadto po zdarzeniu u Poszkodowanego został zdiagnozowany zespół stresu pourazowego. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego towarzystwo przyznało na rzecz Poszkodowanego jedynie 13 000 zł tytułem zadośćuczynienia i 5 700 zł odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanemu w nieznacznej części doznaną krzywdę sprawa została skierowana do sądu. W drodze zawartej ugody Poszkodowany otrzymał dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 30 000 zł. Na skutek podjętych przez Kancelarię czynności pan Sebastian otrzymał łącznie 48 700 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 28 listopada 2018 r.

71 490 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za uraz krocza skutkujący utratą jądra oraz urazu stawu kolanowego

Pan Wojciech, kierujący motocyklem, w wyniku zdarzenia drogowego doznał m.in. urazu krocza skutkującego utratą jądra oraz wewnętrznego uszkodzenia stawu kolanowego. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie operacyjne oraz rehabilitacyjne. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego 36 785 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 4 705 zł odszkodowania. Z uwagi na zaniżenie kwot przyznanych świadczeń sprawa została skierowana do sądu. W drodze zawartej ugody Poszkodowany otrzymał dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 30 000 zł. Na skutek podjętych przez Kancelarię czynności pan Wojciech otrzymał łącznie 71 490 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 11 października 2018 r.

25 000 zł

 zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie dwukostkowe kości podudzia z przemieszczeniem strzałki w wyniku potknięcia się o pozostawione w ciągu komunikacyjnym wózek transportowy na kółkach

W dniu 6 października 2018 r. pani Ewa wysiadając z windy w bloku, w którym mieszka, potknęła się o pozostawiony bez nadzoru w ciągu komunikacyjnym dla pieszych, wózek transportowy na kółkach. W wyniku tego zdarzenia Poszkodowana doznała m.in. złamania dwukostkowego kości podudzia z przemieszczeniem strzałki. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela firmy odpowiedzialnej za powstałe skutki zdarzenia z umowy ubezpieczenia OC. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej kwotę 7 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 650 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa, w drodze zawartej ugody pani Ewa otrzymała łącznie 25 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 6 października 2018 r.

Ponad 44 800 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za obrażenia ciała doznane na skutek kolizji drogowej

W dniu 3 września 2018 r. doszło do kolizji drogowej, w którym pani Anna doznała m.in. urazu odcinka szyjnego kręgosłupa, urazu stawu kolanowego, oparzenia termicznego II stopnia, uszkodzenia stawu ramiennego oraz urazu głowy. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej m.in.  kwotę 27 500 zł tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 2 342 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części doznaną krzywdę, sprawa została skierowana do sądu. W drodze zawartej ugody Poszkodowana otrzymała dodatkową kwotę zadośćuczynienia w wysokości 15 000 zł. Na skutek podjętych przez Kancelarię czynności pani Anna otrzymała łącznie 44 842 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zdarzenie z dnia 3 września 2018 r.

31 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla rowerzysty za obrażenia powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego

W dniu 16 sierpnia 2018 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego rowerzysta pan Szymon doznał m.in. kompresyjnego złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej lewej oraz urazu głowy. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego m.in.  10 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanemu jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę, wobec czego sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa, w drodze zawartej ugody pan Szymon otrzymał łącznie 31 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

Zdarzenie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Ponad 41 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za obrażenia ciała rowerzysty, powstałe w wyniku zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego

W dniu 5 czerwca 2018 r. w Warszawie doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego rowerzysta pan Bohdan doznał m.in. złamania nasady bliższej piszczeli oraz złamania rzepki. Poszkodowany za pośrednictwem Kancelarii złożył wniosek o naprawienie szkody na osobie z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pozwany początkowo nie chciał przyjąć odpowiedzialności. Po wystosowaniu przez Kancelarię szeregu monitów, ubezpieczyciel uznał 1 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 1 500 zł tytułem odszkodowania za poniesione koszty leczenia. Ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanemu jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę, wobec czego sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa, ubezpieczyciel wypłacił dodatkowo Poszkodowanemu 5 000 zł. Niestety niedługo później doszło do śmierci pana Bohdana. Z uwagi na fakt, iż powództwo zostało wytoczone za życia Poszkodowanego, świadczenia odszkodowawcze przeszły na spadkobierców.  Po uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia, syn oraz wnuczkowie Poszkodowanego zostali zgłoszeniu do wszczętego postępowania sądowego jako powodowie. W drodze zawartej ugody z ubezpieczycielem następcy prawni pana Bohdana otrzymali łącznie ponad 41 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 5 czerwca 2018 r.

Ponad 26 000 zł

tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za uraz kolana i łokcia na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 31 stycznia 2018 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego kierujący pojazdem osobowym Pan Michał doznał m.in. stłuczenia stawu kolanowego powikłanego zerwaniem mięśnia prostego uda oraz stłuczenia stawu łokciowego. Ponadto po wypadku u Poszkodowanego wystąpił zespół stresu pourazowego. W związku z doznanymi obrażeniami Poszkodowany przeszedł leczenie ortopedyczne oraz psychologiczne. Pan Michał bez wsparcia profesjonalisty, samodzielnie złożył do ubezpieczyciela sprawcy wypadku wniosek o wypłatę zadośćuczynienia i odszkodowania. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę 800 zł tytułem odszkodowania. Niemniej jednak ubezpieczyciel odmówił Poszkodowanemu wypłaty zadośćuczynienia uzasadniając, iż na skutek zdarzenia nie doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany w związku z tym, iż nie zgadzał się z ustaleniami towarzystwa powierzył dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. Na skutek podjętych przez nas czynności ubezpieczyciel zmienił swoje dotychczasowe stanowisko i wypłacił na rzecz Poszkodowanego w drodze zawartej ugody ponad 26 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 31 stycznia 2018 r.

33 000 zł

tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie obojczyka, uraz kręgosłupa i głowy na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 3 lipca 2017 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego pasażerka pojazdu osobowego Pani Dominika doznała m.in. złamania obojczyka, urazu odcinka szyjnego kręgosłupa oraz głowy. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowana przeszła leczenie ortopedyczne. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej 11 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 4 000 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na zaniżenie kwot przyznanych świadczeń sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa w sprawie, zgodnie z wolą Poszkodowanej została zawarta ugoda na dopłatę kwoty 18 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Czynności podjęte przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania łącznej kwoty 33 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 3 lipca 2017 r.

11 200 zł

tytułem zadośćuczynienia za złamanie kości śródręcza i urazu nadgarstka na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 3 lipca 2017 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego pasażer pojazdu osobowego Pan Damian doznał m.in. złamania kości śródręcza i urazu nadgarstka kończyny górnej. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie ortopedyczne. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego 2 800 zł tytułem zadośćuczynienia. Z uwagi na fakt, iż przyznana kwota świadczenia jedynie w nieznacznym stopniu skompensowała Poszkodowanemu doznaną krzywdę sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa w sprawie, zgodnie z wolą Poszkodowanego została zawarta ugoda na dopłatę kwoty 8 400 zł tytułem zadośćuczynienia. Czynności podjęte przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania świadczenia za doznaną krzywdę w łącznej kwocie 11 200 zł.

zdarzenie z dnia 3 lipca 2017 r.

Ponad 33 200 zł

tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie kończyny dolnej oraz górnej na skutek wypadku motocyklowego

W dniu 15 maja 2017 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego kierujący motocyklem Pan Piotr doznał m.in. złamania kończyny dolnej oraz górnej. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie operacyjne oraz rehabilitacyjne. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego 8 500 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 5 700 zł tytułem odszkodowania. Z uwagi na zaniżenie kwot przyznanych świadczeń oraz bezzasadne zastosowanie przyczynienia się Poszkodowanego do powstania szkody sprawa została skierowana do sądu. Po częściowym przeprowadzeniu postępowania sądowego została zawarta ugoda na dopłatę kwoty 19 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Czynności podjęte przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania łącznej kwoty ponad 33 200 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 15 maja 2017 r.

5 000 zł

świadczenia z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby w postaci amputacji obu kończyn dolnych

 

Pan Mieczysław został poddany amputacji obu kończyn dolnych na wysokości podudzi. Do utraty kończyn doszło na skutek odmrożenia z martwicą tkanek okolicy stawu skokowego i stopy obu kończyn dolnych. Na dzień zdarzenia miał zawartą z ubezpieczycielem umową dobrowolnego grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W związku z powyższym, samodzielnie złożył do ubezpieczyciela wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz z tytułu pobytu w szpitalu. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia, towarzystwo uznało roszczenia w zakresie pobytu w szpitalu, niemniej jednak odmówiło wypłaty świadczenia z tytułu powstałego trwałego uszczerbku na zdrowiu uzasadniając,  iż przedmiotowe  zdarzenie nie spełnia definicji nieszczęśliwego wypadku. Pan Mieczysław zgłosił się do Kancelarii z prośbą o dokonanie weryfikacji decyzji ubezpieczyciela. Po dokładnej analizie dokumentów, a w szczególności ogólnych warunków zawartej umowy ubezpieczenia, nie można było uznać, aby decyzje ubezpieczyciela były nieprawidłowe. W tym miejscu należy jednak wskazać, że Ubezpieczony nie zapoznał się z zakresem umowy ubezpieczenia oraz OWU, nie posiadał pełnej wiedzy, jakie dokładnie świadczenia mu przysługują, tym samym nie zgłosił roszczeń do ubezpieczyciela, które uprawniało go do otrzymania dodatkowego świadczenia. Po podjęciu czynności przez Kancelarię, ubezpieczyciel wypłacił na rzecz naszego Klienta dodatkowe świadczenie w wysokości 5 000 zł tj. 100% sumy posiadanego ubezpieczenia z tytułu powstania ciężkiej choroby.

Zdarzenie z dnia 6 lutego 2017 r.

Ponad 83 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie dla rowerzystki za obrażenia ciała powstałe w wyniku wtargnięcia psa na jezdnię

W dniu 24 sierpnia 2016 r. doszło do zdarzenia, w wyniku którego pani Zofia doznała m.in. urazu głowy, licznych krwiaków i otarć twarzy, urazu lewego kolana, zwichnięcia kciuka oraz złamania lewego przedramienia. Poszkodowana zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela właściciela psa z umowy ubezpieczenia OC. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo nie przyjęło odpowiedzialności za zdarzenie. Z uwagi na fakt, iż Poszkodowana nie zgadzała się z ustaleniami ubezpieczyciela, powierzyła dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. W wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej kwotę 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz ponad 18 500 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Pani Zofia otrzymała łącznie ponad 83 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Zdarzenie z dnia 28 sierpnia 2016 r.

78 700 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażerki pojazdu za uraz głowy, złamanie obojczyka oraz kości miednicy

W wyniku wypadku drogowego pani Magdalena doznała urazu głowy, złamania obojczyka, złamania kości łonowej i kulszowej.

Poszkodowana zgłosiła się do Kancelarii po tym, jak Ubezpieczyciel znacznie zaniżył kwotę zadośćuczynienia. Na skutek podjętych przez Kancelarię szeregu czynności Poszkodowana ostatecznie w drodze ugody sądowej, uzyskała z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu sprawcy zdarzenia łącznie ponad 78 700 zł zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w wypłacie świadczeń.

zdarzenie z dnia 15 lipca 2016 r.

Ponad 28 000 zł

zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie za złamanie ręki lewej na skutek gwałtownego hamowania w komunikacji miejskiej

W dniu 5 maja 2016 r. na skutek gwałtownego hamowania w komunikacji miejskiej Pani Jolanta upadła doznając  złamania kości ramiennej lewej. Poszkodowana przez kilka tygodni po zdarzeniu zmuszona była chodzić w gipsie Desaulta. Po zdjęciu gipsu ręka została unieruchomiona za pomocą temblaka. Pani Jolanta podjęła leczenie ortopedyczne oraz rehabilitacyjne. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacji miejskiej. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej 1 000 zł tytułem zadośćuczynienia oraz zaproponował zawarcie ugody, która wiązałaby się z całkowitym zrzeknięciem się dalszych roszczeń w zamian za dopłatę kwoty 200 zł. Z uwagi na fakt, iż kwota świadczenia została w sposób rażący zaniżona zostało wytoczone powództwo w sprawie. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej dodatkową kwotę 24 000 zł tytułem zadośćuczynienia. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie ponad 28 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

zdarzenie z dnia 5 maja 2016 r.

50 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć teściowej w wyniku wypadku komunikacyjnego

W dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Na skutek zdarzenia Pan Andrzej stracił bliskiego członka rodziny – teściową, z którą łączyła go bardzo silna więź. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo przyznało na rzecz Uprawnionego kwotę 30 000 zł zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie w części kompensowało Uprawionemu doznaną krzywdę, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Uprawnionego dodatkową kwotą zadośćuczynienia 20 000 zł. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 11 stycznia 2016 r.

30 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć babci na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Na skutek zdarzenia Pan Marcin stracił bliskiego członka rodziny – babcię, z którą łączyła go silna więź. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo przyznało na rzecz Uprawnionego kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie jedynie w części kompensowało Uprawionemu doznaną krzywdę, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Uprawnionego dodatkową kwotą zadośćuczynienia 20 000 zł. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 11 stycznia 2016 r.

40 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć babci na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Na skutek zdarzenia Pani Magdalena straciła bliskiego członka rodziny – babcię, z którą łączyła ją bardzo silna więź. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo przyznało na rzecz Uprawnionej kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie jedynie w części kompensowało Uprawionej doznaną krzywdę, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Uprawnionej dodatkową kwotą zadośćuczynienia 30 000 zł. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 11 stycznia 2016 r.

22 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszej za złamane kości śródstopia w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych

Pani Lidia została potrącona na przejściu dla pieszych przez kierującą pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia Poszkodowana doznała złamania dwóch kości śródstopia. Ponadto po wypadku u pani Lidii został zdiagnozowany zespół stresu pourazowego. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej 5 200 zł zadośćuczynienia i odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż towarzystwo zrekompensowało Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę sprawa została skierowana do sądu. Po wytoczeniu powództwa, w drodze zawartej ugody pani Lidia otrzymała łącznie 22 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 17 września 2015 r.

Ponad 13 500 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie za obrażenia powstałe w wyniku wybuchu petardy, wyrzuconej z jadącego pociągu pod nogi pieszego stojącego na zamkniętym przejeździe kolejowym

W dniu 11 kwietnia 2015 r. przy przejeździe kolejowym doszło do zdarzenia, w wyniku którego pan Marian doznał obrażeń ciała w postaci m.in. otwartej rany podudzia oraz uszkodzenia mięśni obu kończyn dolnych. Bezpośrednią przyczyną zdarzenia było wyrzucenie materiału pirotechnicznego przez nieznaną osobę z przejeżdżającego przez przejazd pociągu. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela przewoźnika z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel nie uznał odpowiedzialności za skutki zdarzenia, z uwagi na wyłączną winę osoby trzeciej (sprawcy). Po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy, Kancelaria skierowała sprawę na drogę sądową. W wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanego  kwotę 13 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń oraz kwotę 580 zł tytułem odszkodowania.

Zdarzenie z dnia 11 kwietnia 2015 r.

47 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego za złamaną nogę w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych

W dniu 8 grudnia 2014 r. pan Jakub został potrącony na przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem osobowym. W wyniku wypadku Poszkodowany doznał otwartego złamania trzonu kości piszczelowej oraz otwartego złamania kości strzałkowej. Był leczony operacyjnie. Przeszedł również długą rehabilitację. Czynności podjęte przez Kancelarię na etapie likwidacji szkody doprowadziły do uzyskania na rzecz Poszkodowanego kwoty 22 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. W toku postępowania sądowego, w drodze ugody Kancelaria uzyskała dla Poszkodowanego dodatkowe świadczenie w kwocie 25 000 zł.

zdarzenie z dnia 8 grudnia 2014 r.

Ponad 35 000 zł

tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za skomplikowane złamanie kończyny dolnej na skutek wypadku drogowego

W dniu 8 października 2014 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku której kierujący motocyklem Pan Andrzej doznał m.in. skomplikowanego złamania kończyny dolnej prawej. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany przeszedł leczenie operacyjne oraz rehabilitacyjne. Poszkodowany zgłosił szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego 6 300 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę Pan Andrzej zwrócił się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. Po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym sprawa została skierowana do sądu. Po częściowym przeprowadzeniu postępowania sądowego została zawarta ugoda na dopłatę kwoty 18 700 zł tytułem zadośćuczynienia. Ponadto Kancelaria uzyskała dla Poszkodowanego ponad 10 000 zł tytułem odszkodowania. Czynności podjęte przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania łącznej kwoty ponad 35 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 8 października 2014 r

35 300 zł

zadośćuczynienia za złamanie talerza biodrowego doznanego na skutek wypadku komunikacyjnego

W dni 19 sierpnia 2014 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego kierująca pojazdem osobowym Pani Anna doznała m.in. złamania talerza biodrowego. Po zdarzeniu u Poszkodowanej wystąpił również zespół stresu pourazowego. Poszkodowana zgłosiła szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej m.in. 7 800 zł tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę Pani Anna zwróciła się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. Po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym sprawa została skierowana do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej dodatkową kwotę 27 500 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 35 300 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r.

18 000 zł

zadośćuczynienia dla małoletniego za doznane obrażenia ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego

W dniu 19 sierpnia 2014 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego małoletni pasażer samochodu osobowego doznał m.in. rany ciętej uda, rany ciętej języka oraz silnych otarć okolicy kręgosłupa oraz biodra. Po zdarzeniu u Poszkodowanego wystąpił również zespół stresu pourazowego. Matka Poszkodowanego zgłosiła szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz małoletniego m.in. 3 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznana krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę matka Poszkodowanego zwróciła się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. Po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym sprawa została skierowana do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanego dodatkową kwotę 15 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 18 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 19 sierpnia 2014 r.

188 500 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za wieloodłamowe złamanie trzech kości ręki na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 24 lutego 2014 r. doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego kierujący pojazdem osobowym Pan Dariusz doznał m.in. wieoodłamowego złamania kości ramiennej, promieniowej oraz łokciowej z raną szarpaną przedramienia. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany poddał się łącznie 11 operacjom chirurgicznym. Przeszedł wiele zabiegów rehabilitacyjnych, badań i wizyt u lekarzy specjalistów.  Z powodu powstałych nieodwracalnych następstw zdarzenia Pan Dariusz nie mógł powrócić do pracy w wyuczonym zawodzie, zmuszony był odbyć dodatkowe szkolenia w celu podjęcia innej, nieobciążającej chorej kończyny pracy. Poszkodowany zgłosił szkodę na osobie z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. Po dostarczeniu szeregu dokumentów,  złożeniu wielu wniosków i reklamacji, ubezpieczyciel ostatecznie wypłacił na rzecz Poszkodowanego 48 500 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 30 000 zł odszkodowania za sprawowanie opieki osób trzecich, poniesione koszty leczenia, koszty dojazdów do placówek medycznych oraz za utracony dochód.  W związku z tym, iż Pan Dariusz nie zgadzał się z ustaleniami towarzystwa powierzył dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. Po wytoczeniu powództwa, na skutek podjętych przez nas czynności doszło do zawarcia ugody sądowej na dopłatę kwoty 110 000 zł. Poszkodowany w związku ze szkodą na osobie powstałą na skutek przedmiotowego zdarzenia otrzymał łącznie 188 500 zł.

43 200 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszej za uraz głowy oraz uraz kręgosłupa doznany w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych

Pani Urszula została potrącona na przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia doznała m.in. wstrząśnienia mózgu, złamania kości czołowej oraz urazu odcinka piersiowego kręgosłupa. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego towarzystwo przyznało na rzecz Poszkodowanej 15 200 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części powstałą krzywdę sprawa została skierowana do sądu. W drodze zawartej ugody sądowej pani Urszula otrzymała łącznie 43 200 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 11 lutego 2014 r.

46 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za złamaną nogę na oblodzonym chodniku

W dniu 19 stycznia 2014 r. w Warszawie pan Maciej uległ upadł na śliskim, oblodzonym, niczym niezabezpieczonym chodniku. Bezpośrednimi świadkami upadku byli funkcjonariusze Straży Miejskiej. W wyniku wypadku pan Maciej doznał złamania dwukostkowego podudzia lewego. Był leczony operacyjnie. Przeszedł również długą rehabilitację. Szereg czynności podjętych przez Kancelarię doprowadziły do ustalenia podmiotu odpowiedzialnego do naprawienia powstałej szkody, jak również do wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. Na etapie likwidacji szkody oraz przed sądem cywilnym Kancelaria uzyskała na rzecz Poszkodowanego świadczenie w łącznej kwocie 46 000 zł.

zdarzenie z dnia 19 stycznia 2014 r.

13 500 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania za skręcenie kręgosłupa szyjnego na skutek kolizji drogowej

W dniu 13 listopada 2013 r. doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego kierujący pojazdem osobowym pan Piotr doznał m.in. skręcenia kręgosłupa szyjnego skutkującego pourazowym zaostrzeniem dyskopatii. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę 335 zł tytułem zwrotów kosztów leczenia oraz odmówił wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania uznając, że Poszkodowany poniósł jedynie lekkie obrażenia. Z uwagi na fakt, iż kwota świadczenia została w sposób rażący zaniżona zostało wytoczone powództwo w sprawie. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanego kwotę 12 500 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń oraz dodatkowo 661 zł tytułem odszkodowania. Podjęte czynności przez Kancelarię doprowadziły do uzyskania łącznie niespełna 13 500 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 13 listopada 2013 r.

14 000 zł

zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie za uraz odcinka szyjnego kręgosłupa

W dniu 6 czerwca 2013 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której kierująca pojazdem osobowym Pani Beata doznała m.in. skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowana podjęła zarówno leczenie ortopedyczne, jak i neurologiczne. Poszkodowana zgłosiła szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanej m.in. 2 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę Pani Beata zwróciła się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. Po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym sprawa została skierowana do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej dodatkową kwotę 12 000 zł tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 14 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 6 czerwca 2013 r.

25 000 zł

zadośćuczynienia wraz z odsetkami za opóźnienie za uraz odcinka szyjnego kręgosłupa doznanego na skutek kolizji drogowej

W dniu 18 października 2012 r. doszło do kolizji drogowej, w wyniku której kierujący pojazdem pan Janusz doznał m.in. skręcenia odcinka szyjnego kręgosłupa. W związku z doznanymi obrażeniami ciała Poszkodowany podjął leczenie zarówno ortopedyczne jak i neurologiczne. Ponadto konieczne było również wdrożenie leczenia w zakresie zdrowia psychicznego, ze względu na lęk przed uczestniczeniem w ruchu ulicznym. Poszkodowany zgłosił szkodę na osobie do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel przyznał na rzecz Poszkodowanego kwotę 3 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę, pan Janusz zwrócił się do naszej Kancelarii z prośbą o udzielenie pomocy prawnej. W toku postępowania reklamacyjnego ubezpieczyciel wypłacił dodatkową kwotę 12 000 zł tytułem zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie nadal było zaniżone, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanego  dodatkowej kwoty zadośćuczynienia w wysokości 10 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 25 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 18 października 2012 r.

52 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażerki motocykla m.in. za stłuczenie uda z uszkodzeniem przyczepu mięśnia doznanego na skutek wypadku komunikacyjnego

Pani Ewa, pasażerka motocykla w wyniku zdarzenia drogowego doznała m.in. stłuczenia uda z uszkodzeniem przyczepu mięśnia, stłuczenia podudzia oraz stłuczenia stawu kolanowego. Szkoda na osobie została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego towarzystwo przyznało na rzecz Poszkodowanej 6 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciel zrekompensował Poszkodowanej jedynie w nieznacznej części poniesioną szkodę sprawa została skierowana do sądu. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Poszkodowanej dodatkową kwotę 46 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w wypłacie świadczeń. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 52 000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 22 maja 2012 r.

100 000 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pasażera pojazdu za uraz wielonarządowy

W wyniku wypadku drogowego pani Aneta doznała urazu wielonarządowego m.in. złamania żeber, złamań obu kończyn górnych, złamania kończyny dolnej, odmy opłucnej, wstrząśnienia mózgu.
Ponadto po wypadku pozostały szpetne blizny na całym ciele. Była kilkukrotnie operowana. Leczenie było długie i bolesne. W wyniku podjętych działań przez Kancelarię Poszkodowana otrzymała z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu sprawcy zdarzenia łącznie 100 000 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 30 października 2011 r.

Ponad 66 500 zł

zadośćuczynienia i odszkodowania dla pieszego za złamaną nogę w wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych

W wyniku potrącenia na przejściu dla pieszych pan Krzysztof doznał skomplikowanego złamania kości piszczelowej oraz urazu stawu skokowego. Na skutek podjętych przez Kancelarię działań, w drodze ugody sądowej Poszkodowany uzyskał z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu sprawcy zdarzenia łącznie ponad 66 500 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

zdarzenie z dnia 21 sierpnia 2011 r.


Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl