× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Szkoda w pojeździe/ kradzież

14 500 zł

odszkodowania za uszkodzony pojazd marki Volkswagen Phaeton

W dniu 30 listopada 2018 r. doszło do kolizji drogowej, na skutek której pojazd Pana Patryka został uszkodzony. Na miejscu zdarzenia sprawca sporządził stosowne oświadczenie. Poszkodowany zgłosił szkodę w pojeździe do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. W toku likwidacji szkody sprawca potwierdził okoliczności zdarzenia. Rozmiar szkody został oszacowany na kwotę 17 000 zł. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania uzasadniając, iż zdarzenie nie miało charakteru losowego. Z uwagi na fakt, iż Poszkodowany nie zgadzał się z ustaleniami ubezpieczyciela powierzył dalsze prowadzenie sprawy Kancelarii. Po wytoczeniu powództwa, na skutek podjętych przez nas czynności doszło do zawarcia ugody pozasądowej. W ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia z Kancelarią umowy o dochodzenie roszczeń Klient otrzymał odszkodowanie w kwocie 14 500 zł.

zdarzenie z dnia 30 listopada 2018 r.

92 000 zł

odszkodowania za spalenie pojazdu

W dniu 1 lipca 2015 r. samochód Pana Marka spłonął w wyniku podpalenia. W związku z tym, że pojazd był ubezpieczony m.in. od ognia, szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania z umowy AC uzasadniając, iż bezpośrednią przyczyną pożaru był zapłon układu elektrycznego, który wynikał z wady fabrycznej. Tego rodzaju zdarzenie nie było objęte ochroną ubezpieczeniową.
Stanowisko w sprawie zostało wydane w oparciu o nierzetelną opinię techniczną wykonaną na wniosek ubezpieczyciela. Dopiero po tym, jak Kancelaria włączyła się do sprawy i wykonała szereg czynności ubezpieczyciel zmienił dotychczasowe stanowisko. Ostatecznie Poszkodowany otrzymał należne odszkodowanie za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 1 lipca 2015 r.

Ponad 100 000 zł

odszkodowania za kradzież pojazdu

Sukcesem zakończyła się sprawa pani Beaty. Poszkodowana zgłosiła się do Kancelarii po tym jak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z umowy AC za kradzież pojazdu. Przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania było pozostawienie w samochodzie dowodu rejestracyjnego, co umożliwiło kradzież pojazdu wraz z dokumentami.
Sąd I instancji nie podzielił argumentacji Towarzystwa i w całości uwzględnił powództwo Poszkodowanej. Ubezpieczyciel złożył apelację, którą sąd II instancji odrzucił. Poszkodowana otrzymała ponad 100 000 zł odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę w wypłacie świadczeń.

zdarzenie z dnia 13 sierpnia 2014 r.


Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl