× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Śmierć bliskiego

50 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć teściowej w wyniku wypadku komunikacyjnego

W dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Na skutek zdarzenia Pan Andrzej stracił bliskiego członka rodziny – teściową, z którą łączyła go bardzo silna więź. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo przyznało na rzecz Uprawnionego kwotę 30 000 zł zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie w części kompensowało Uprawionemu doznaną krzywdę, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Uprawnionego dodatkową kwotą zadośćuczynienia 20 000 zł. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 50 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 11 stycznia 2016 r.

30 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć babci na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Na skutek zdarzenia Pan Marcin stracił bliskiego członka rodziny – babcię, z którą łączyła go silna więź. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo przyznało na rzecz Uprawnionego kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie jedynie w części kompensowało Uprawionemu doznaną krzywdę, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Uprawnionego dodatkową kwotą zadośćuczynienia 20 000 zł. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 30 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 11 stycznia 2016 r.

40 000 zł

zadośćuczynienia za śmierć babci na skutek wypadku komunikacyjnego

W dniu 11 stycznia 2016 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego śmierć poniosła piesza. Na skutek zdarzenia Pani Magdalena straciła bliskiego członka rodziny – babcię, z którą łączyła ją bardzo silna więź. Za pośrednictwem Kancelarii szkoda została zgłoszona z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu sprawcy zdarzenia. W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia towarzystwo przyznało na rzecz Uprawnionej kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia. W związku z tym, że wypłacone  świadczenie jedynie w części kompensowało Uprawionej doznaną krzywdę, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Po przeprowadzeniu przewodu sądowego, w sprawie zapadł wyrok zasądzający na rzecz Uprawnionej dodatkową kwotą zadośćuczynienia 30 000 zł. Podjęte czynności przez Kancelarią doprowadziły do uzyskania łącznie 40 000 zł tytułem zadośćuczynienia za powstałą szkodę.

zdarzenie z dnia 11 stycznia 2016 r.

Ponad 61 500 zł

świadczenia z umowy ubezpieczenia NNW z tytułu śmierci ubezpieczonej

W dniu 30 grudnia 2014 r. doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego śmierć poniosła pani Jadwiga. Poszkodowana poruszała się pieszo, po czym potknęła się i upadła, doznając przy tym urazu czaszkowo-mózgowego. Pani Joanna, jako osoba uposażona zgłosiła do zakładu ubezpieczeń roszczenia z tytułu śmierci ubezpieczonej pani Jadwigi z umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych prowadzonych w jednym z banków.  W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia ubezpieczyciel odmówił wypłaty świadczenia uzasadniając, iż przyczyną upadku było zasłabnięcie – stan chorobowy, a nie nieszczęśliwy wypadek. Powyższe ustalenia ubezpieczyciel oparł jedynie na karcie medycznej pogotowia ratunkowego, które zostało wezwane na miejsce zdarzenia. Pominął natomiast pozostały materiał dowodowy tj. oświadczenie naocznego świadka zdarzenia, karty medyczne z leczenia szpitalnego czy kartę statystyczną do karty zgonu, z którego jednoznacznie wynikało, że do zgonu doszło na skutek nieszczęśliwego wypadku. Po szczegółowym przeanalizowaniu sprawy Kancelaria skierowała sprawę na drogę sądową. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego w sprawie został wydany wyrok zasądzający na rzecz naszej Klientki świadczenie w wysokości ponad 61 500 zł z tytułu śmierci ubezpieczonej wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie wypłaty świadczenia.

zdarzenie z dnia 30 grudnia 2014 r.


Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl