× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – poznaj różnice

Do Kancelarii Ulmer i Współpracownicy zgłaszają się osoby Poszkodowane, które nie zawsze wiedzą czym tak naprawdę jest zadośćuczynienie, a czym odszkodowanie. W życiu codziennym, te dwa pojęcia są bardzo często mylone lub używane naprzemienne.

Czym różni się zadośćuczynienie od odszkodowania?

Zarówno jeden termin jak i drugi możemy zakwalifikować do ogólnego zbioru świadczeń, czyli terminu znanego z prawa cywilnego, a precyzyjniej prawa zobowiązań. Idąc dalej, możemy stwierdzić, że świadczenia te mają charakter pieniężny. Zasadne jest zatem sklasyfikowanie ich jako świadczenia pieniężne. Funkcja zadośćuczynienia i odszkodowania odnosi się do jednej płaszczyzny – do naprawienia określonej szkody. W tym miejscu należy zatem dokonać podziału i rozgraniczenia tych dwóch terminów.

Otóż funkcją zadośćuczynienia jest skompensowanie szkody o charakterze niemajątkowym, czyli krzywdy.

Natomiast odszkodowanie ma za zadanie naprawić szkodę o charakterze majątkowym.

Kiedy osoba Poszkodowana może starać się o zadośćuczynienie, a kiedy przysługuje jej odszkodowanie?

Zatem zadośćuczynienie ma na celu złagodzić w pieniądzu wszelkie krzywdy wywołane określonym zdarzeniem takie jak ból i cierpienie. Zadośćuczynienie oszacowane adekwatnie do rozmiaru poniesionej krzywdy powinno łagodzić takie niedogodności jak na przykład: rozstrój zdrowia psychicznego, cierpienia wywołane obrażeniami ciała.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem jednorazowym. Oznacza to, że w momencie jego ustalania powinno ono łagodzić wszelkie krzywdy już ujawnione, a także te, które da się przewidzieć w przyszłości.

Odszkodowanie powinno również naprawiać szkody, z tym że te, które da się oszacować na podstawie obiektywnych kryteriów. Jest to świadczenie łatwiejsze do ustalenia niż zadośćuczynienie za krzywdę ludzką. Odszkodowanie będzie naprawiało zawsze nasz uszczerbek w mieniu, czy też w finansach. Nie ulega wątpliwości, że łatwiej jest oszacować odszkodowanie za uszkodzony pojazd, drobną ruchomość, aniżeli krzywdę ludzką, która jest uczuciem subiektywnym. Ustalając wysokość odszkodowania można się posiłkować rynkowymi cenami naprawy, cenami rzeczy w określonym w stanie. Łatwiej też jest wyliczyć odszkodowanie za np. koszt zakupu lekarstw, postawienia nagrobka. Odszkodowanie w tym przypadku będzie równe wysokości określonego wydatku, który poniosła osoba Poszkodowana.

Podsumowanie

Reasumując, o zadośćuczynieniu mówimy w przypadku naprawienia szkody niemajątkowej wywołanej określonym zdarzeniem, a o odszkodowaniu w sytuacji, kiedy szkoda ma charakter majątkowy i wynika z konkretnego zdarzenia.

 

Poznaj historię niektórych naszych Klientów i sprawdź w jakiej wysokości możesz uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie. Przykładowe sprawy dotyczące szkód na osobie znajdziesz tutaj , a szkód majątkowych tutaj.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy i skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy.Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl