× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Na czym polega proces sądowy?

Jeśli nie dojdzie do zawarcia ugody w postępowaniu pojednawczym,  a nadal chcemy dochodzić swoich roszczeń tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania, pozostaje jedynie zainicjowanie tradycyjnego postępowanie sądowego.

Na czym zatem polega proces sądowy przed sądem cywilnym?

Tradycyjne postępowanie sądowe przed sądem cywilnym jest kolejnym krokiem, który należy podjąć w celu dochodzenia swoich roszczeń z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania. Podstawowym modelem tradycyjnego postępowania sądowego  jest postępowanie procesowe. Co do zasady każdą sprawę cywilną rozpoznaje się w procesie.

W celu zainicjowania procesu sądowego, prowadzonego przeciwko ubezpieczycielowi o wypłatę należnego zadośćuczynienia i odszkodowania, należy złożyć pozew o zapłatę we właściwym miejscowo i rzeczowo sądzie. Stronami w tym postępowaniu są: powód – składający pozew i pozwany – ten przeciwko, któremu wnoszone jest powództwo. Ponadto w sprawie występują również świadkowie oraz powołani biegli sądowi.

Koszt postępowania cywilnego

Strona inicjująca postępowanie procesowe zobowiązana jest do uiszczenia opłaty sądowej od składanego pozwu o zapłatę. Opłata ta może być stała lub stosunkowa.

Opłata stała pobierana jest od spraw, w  których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł. Wysokość jej określona jest w kwocie stałej dla danego przedziału wartości przedmiotu sporu. Najniższa opłata stała wynosi 30 zł, a najwyższa 1 000 zł.

W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 20 000 zł, pobierana jest opłata stosunkowa w wysokości 5 % tej wartości. Przy czym górna granica opłaty stosunkowej wynosi 200 000 zł.

Oprócz wyżej wskazanych opłat, podmioty strony postępowania zobowiązane są ponieść faktyczne wydatki związane z prowadzeniem postępowania, o ile nie są z nich zwolnione. Do takich kosztów postępowania należą m.in. wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych czy  tłumaczy, koszty przeprowadzenia innych dowodów. Niewpłacenie zaliczki na pokrycie wydatków powoduje pominięcie danej czynności (np. sporządzenie opinii biegłego ) albo pobranie (nakazanie ściągnięcia) od strony, która wnosiła o podjęcie czynności.

Ponadto do kosztów procesu zalicza się również  wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, tzw. koszty zastępstwa procesowego. W sprawach cywilnych o roszczenia pieniężne koszty te uzależnione są od wartości przedmiotu sporu. Kwoty wahają się od 90 zł przy roszczeniu w wysokości 500 zł do nawet 25 000 zł przy roszczeniu powyżej 5 000 000 zł. Wysokość tych kosztów ulega zmniejszeniu, jeśli sprawa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty .

Końcowe rozliczenie kosztów procesu

Co do zasady koszty sądowe ponosi strona przegrana. W przypadku, gdy nie można jednoznacznie rozstrzygnąć sprawy, koszty rozliczane są proporcjonalnie do stopnia w jakim każda ze stron przegrała sprawę. Natomiast, gdyby żądanie pozwu zostało uwzględnione w połowie, koszty sądowe zostaną wzajemnie zniesione.

Do wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem sprawy i zwracanych na żądanie strony wygranej, zalicza się m.in. koszty reprezentacji adwokata/radcy prawnego i jego wynagrodzenie (jednak nie wyższe niż stawki opłat określone odrębnymi przepisami) oraz inne wydatki poniesione w toku sprawy, np. koszty biegłego.

Sąd może również niezależnie od wyniku procesu obciążyć stronę kosztami wywołanymi jej niewłaściwym postępowaniem albo niesumiennością (np. zatajeniem lub opóźnieniem wskazania dowodów).

Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, podyktowanych trudną sytuacją życiową strony przegranej, sąd może zasądzić od niej jedynie część kosztów postępowania lub wcale jej nie obciążać.

Czas trwania procesu sądowego

Średni czas trwania procesu sądowego wynosi od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Podyktowane jest to nie tylko dużą ilością spraw spływających do sądów, ale również stopniem zawiłości danej sprawy, liczbą złożonych wniosków dowodowych oraz liczbą rozpraw.

Z doświadczenia Kancelarii jednak wynika, iż wiele spraw sądowych można zakończyć na początkowym etapie procesu poprzez zawarcie korzystnej dla poszkodowanego ugody. W takiej sytuacji poszkodowany może otrzymać świadczenia odszkodowawcze oraz zwrot poniesionych kosztów sądowych nawet w terminie 3 miesięcy od dnia wytoczenia powództwa.

 

 

Poznaj historię niektórych naszych Klientów i sprawdź w jakiej wysokości możesz uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie. Przykładowe sprawy dotyczące szkód na osobie znajdziesz tutaj , a szkód majątkowych tutaj.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy i skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy.

 

 

 

 

 

 Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl