× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Na czym polega postępowanie pojednawcze przed sądem cywilnym?

Zakład ubezpieczeń nie skompensował  w pełni poniesionej szkody? Kwota wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania została znacznie zaniżona? W celu szybkiego i mniej kosztownego rozwiązania powstałego sporu, mamy prawo zainicjować postępowanie polubowne przed sądem cywilnym.

Na czym polega postępowanie pojednawcze przed sądem cywilnym? Jak je zainicjować?

Na drogę postępowania pojednawczego przed sądem powszechnym można skierować każdą sprawę sporną, w której droga sądowa jest dopuszczalna, w tym m.in. sprawy dotyczące roszczeń odszkodowawczych.

W celu zainicjowania postępowania pojednawczego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla siedziby przeciwnika wniosek o  zawezwanie do próby ugodowej.

Wniosek powinien zawierać elementy pisma procesowego, a także propozycję ugody. W postępowaniu pojednawczym nie przeprowadza się postępowania dowodowego tj. chociażby przesłuchanie poszkodowanego czy świadków, przeprowadzanie dowodu z opinii biegłego sądowego, co wpływa znacznie na szybkość załatwienia sprawy i znacząco obniża koszty.

W następnej kolejności sąd doręcza przeciwnikowi odpis wniosku, a następnie wyznacza termin posiedzenia pojednawczego. W tym miejscu należy wskazać, iż stawiennictwo naszych klientów na posiedzeniu jest nieobowiązkowe. Wszystkie czynności w imieniu poszkodowanego podejmuje profesjonalny pełnomocnik – adwokat lub radca prawny.

Co ważne, przystąpienie ubezpieczyciela do tego rodzaju postępowania jest dobrowolne. Ubezpieczyciel nie ma zatem obowiązku podjęcia z poszkodowanym czy jego pełnomocnikiem negocjacji ugodowych.

Ugoda

Celem postępowania pojednawczego jest rozwiązanie powstałego sporu poprzez zawarcie umowy ugody. Należy pamiętać, iż ugoda wiąże się z ustępstwem obu stron – zarówno poszkodowanego, jak i ubezpieczyciela. To na jakich dokładnie warunkach zostanie zawarte porozumienie uzależnione jest przede wszystkim od woli stron i kompromisu jaki są w stanie wypracować. Jeżeli w toku przeprowadzonych negocjacji, strony postępowania dojdą do porozumienia, to dochodzi do zawarcia ugody najczęściej na posiedzeniu sądowym.

Zazwyczaj, klienci Kancelarii Ulmer otrzymują dodatkową, wynegocjowaną kwotę świadczenia odszkodowawczego w terminie 7-14 dni od daty zawarcia umowy ugody.

Skutki zawarcia umowy ugody

Należy pamiętać, iż zawarcie ugody wiąże się ze całkowitym zrzeknięciem się wobec ubezpieczyciela/ sprawcy zdarzenia roszczeń, które zostały ujęte w umowie. Innymi słowy, zawarcie umowy ugody zamyka poszkodowanemu dochodzenie dalszych roszczeń, ale w zamian od ubezpieczyciela dodatkowe świadczenia, które może spożytkować w dowolny sposób.

Co jeśli do ugody nie dojdzie?

W przypadku jeżeli pomiędzy stronami nie dojdzie do wypracowania kompromisu, bądź ubezpieczyciel nie przystąpi do postępowania, postępowanie pojednawcze się kończy. Sąd na posiedzeniu sporządza protokół, w którym stwierdza, że do ugody nie doszło.

W takiej sytuacji poszkodowanemu pozostaje możliwość dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych tj. poprzez wytoczenie powództwa na zasadach ogólnych przed sądem, co będzie wiązać się z przeprowadzeniem postępowania dowodowego i wydaniem wyroku.

Koszty postępowania pojednawczego przed sądem cywilnym

Koszt postępowania pojednawczego przed sądem cywilnym wynosi co do zasady 1/5 opłaty stałej lub stosunkowej pobieranej w sprawach majątkowych. Opłata ta jest również uzależniona od wartości przedmiotu sporu.

 

Dokładną wysokość opłat sądowych w postępowaniu pojednawczym przedstawia poniższe zestawienie:

– wartość przedmiotu sporu (dochodzona kwota roszczenia) do kwoty 1 500 zł opłata sądowa wynosi 20 zł,

– wartość przedmiotu sporu w przedziale ponad 1 500 zł – 4 000 zł opata sądowa wynosi 40 zł,

– wartość przedmiotu sporu w przedziale ponad 4 000 zł – 7 500 zł opata sądowa wynosi 80 zł,

– wartość przedmiotu sporu w przedziale ponad 7 500 zł – 10 000 zł opłata sądowa wynosi 100 zł,

– wartość przedmiotu sporu w przedziale ponad 10 000 zł – 15 000 zł opłata sądowa wynosi 150 zł

– wartość przedmiotu sporu w przedziale ponad 15 000 zł – 20 000 zł opłata sądowa wynosi 200 zł,

– dla spraw powyżej 20 000 zł pobierana jest opłata stosunkowa wynosząca 1 %tej wartości, jednak nie więcej niż 200 000 zł.

 

Jeśli poszkodowany korzysta z pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika, niezbędne jest również uiszczenie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

W przypadku zawarcia ugody, forma rozliczenia kosztów pozostaje kwestią umowną pomiędzy stronami. Klienci Kancelarii zazwyczaj otrzymują całkowity lub częściowy zwrot poniesionych kosztów sądowych.

Czas trwania

Postępowanie pojednawcze przed sądem cywilnym jest znacznie szybsze, niż tradycyjne. Na wyznaczenie terminu posiedzenia oczekuje się zazwyczaj około 2 -3 miesięcy od daty złożenia wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Najczęściej w okresie pomiędzy dniem otrzymania zawiadomienia o terminie posiedzenia, a posiedzeniem prowadzone są między pełnomocnikami stron negocjacje zmierzające do wypracowania porozumienia.

Postępowanie pojednawcze przed sądem cywilnym kończy się w większości przypadków na pierwszym posiedzeniu sądu. Wówczas albo dochodzi do zawarcia ugody i zaakceptowanie jej treści przez sąd albo strony nie mogą wypracować kompromisu i ugoda nie jest zawierana. W obydwu przypadkach postępowanie pojednawcze przed sądem cywilnym zostaje zakończone.

 

Poznaj historię niektórych naszych Klientów i sprawdź w jakiej wysokości możesz uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie. Przykładowe sprawy dotyczące szkód na osobie znajdziesz tutaj , a szkód majątkowych tutaj.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy i skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy.

 Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl