× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Jakie kroki należy podjąć przed ubezpieczycielem, aby uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Sprawy, z którymi zgłaszają się klienci do Kancelarii Ulmer i Współpracownicy znajduję się często na bardzo różnych etapach. Niejednokrotnie dopiero po wydaniu decyzji odmownej przez ubezpieczyciela lub przyznającej zaniżone świadczenia, poszkodowani decydują się na wsparcie profesjonalnego pełnomocnika. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pokazuje jednak, iż klienci korzystający z profesjonalnej pomocy prawnej już od samego początku dochodzenia roszczeń z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania, otrzymują znacznie korzystniejsze wypłaty świadczeń w zdecydowanie krótszym czasie.

Jakie zatem kroki należy podjąć przed zakładem ubezpieczeń, aby uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie?

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu uzyskania należnego zadośćuczynienia i odszkodowania jest ustalenie podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody. W przypadku wypadków i kolizji drogowych jest to dosyć proste zadanie, bowiem zazwyczaj posiadamy dane sprawcy zdarzenia, które udostępni nam Policja. Sytuacja komplikuje się najczęściej, gdy jest problem z ustaleniem, który z uczestników ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.

Natomiast w przypadku innych szkód, takich jak: błędy medyczne, obrażenia ciała powstałe na skutek upadków na nierównych chodnikach, w hipermarketach, w ruchu kolejowym czy szkód powstałych na skutek zalania mieszkań – proces jest bardziej skomplikowany. Wówczas wiąże się to z podjęciem szeregu czynności, które mają na celu ustalenie podmiotu potencjalnie zobowiązanego do naprawienia szkody. Często może to być kilka podmiotów. Aby taką odpowiedzialność stwierdzić, muszą zostać spełnione łącznie 3 przesłanki:

 

  1. powstanie szkody materialnej (tj. np. uszkodzone ruchomości, poniesione koszty leczenia, poniesione straty) lub szkody niematerialnej (tj. np. obrażenia ciała skutkujące rozstrojem zdrowia),
  2. szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, z którym ustawa oraz przyjęte zasady wiążą obowiązek odszkodowawczy,
  3. musi zaistnieć związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy szkodą a działaniem lub zaniechaniem, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy.

 

Po ustaleniu danych podmiotu zobowiązanego do naprawienia szkody, należy ustalić dane ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej, co również wiąże się z dużymi trudnościami. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody: telefonicznie lub tradycyjną pocztą. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych umożliwia również zgłoszenie szkody online. W zgłoszeniu należy dokładnie sprecyzować swoje roszczenia, odpowiednio je udokumentować, a także przedstawić uzasadnienie faktyczne i prawne. Dla osoby, która nie posiada doświadczenia albo wiedzy prawniczej, samodzielne zgłoszenie roszczeń może doprowadzić do uzyskania świadczenie nieadekwatnego do rozmiaru poniesionej szkody, a nawet do całkowitej odmowy wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania.

Ważnym elementem, o którym często zapominają klienci przy samodzielnym prowadzeniu sprawy, jest stały monitoring szkody. Często ubezpieczyciele, zupełnie bezpodstawnie, zwlekają z wypłatą świadczeń odszkodowawczych. Działania te powodują, iż postępowanie likwidacyjne nie kończy się w ustawowych terminach.

W odpowiedzi na zgłoszone roszczenia, ubezpieczyciel wydaje decyzję, w której może uznać roszczenia w całości, w części albo całkowicie odmawia wypłaty świadczeń. Decyzja towarzystwa powinna również zawierać uzasadnienie dla określonego stanowiska. Niestety najczęściej kwota wypłaconego zadośćuczynienia i odszkodowania jest niewspółmierna do poniesionej szkody.

Wówczas mamy prawo złożyć reklamację od wydanej decyzji i tym samym rozpocząć postępowanie reklamacyjne. W piśmie należy szczegółowo uargumentować dlaczego nie zgadzamy się z pierwotnym stanowiskiem ubezpieczyciela oraz wskazać odpowiednie dowody. Jeśli w międzyczasie wniknęły jakiekolwiek nowe okoliczności w sprawie, bądź powstały dodatkowe koszty związane z przedmiotową szkodą należy również zgłosić je ubezpieczycielowi. Mogą one mieć istotny wpływ na rozpatrzenie reklamacji.

Ubezpieczyciel ustosunkowując się do złożonej reklamacji może zmienić swoje stanowisko lub je podtrzymać. Powinien tego dokonać w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w w/w terminie ubezpieczyciel może wydłużyć termin wydania decyzji maksymalnie do 60 dni. Niemniej jednak powinien powiadomić poszkodowanego o przyczynie opóźnienia, wskazać okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, a także określić termin załatwienia sprawy.

W przypadku, gdy nadal nie zgadzamy się z wydaną decyzją lub ubezpieczyciel przekroczył ustawowy termin na odpowiedź – możemy zwrócić się do Rzecznika Finansowego ze skargą na działalność towarzystwa.  Skarga powinna być wniesiona na piśmie, zawierać zwięzły opis sprawy oraz o przeprowadzonej procedury likwidacyjnej i reklamacyjnej. Rzecznik Finansowy może podjąć interwencję, prosić ubezpieczyciela o wyjaśnienie sprawy, a także przedstawić swój pogląd. Trzeba jednak pamiętać, iż Rzecznik Finansowy nie ma instrumentów prawnych nakazujących  ubezpieczycielowi zmianę wydanego stanowiska.

Jeśli ubezpieczyciel podtrzyma dotychczasowe stanowisko, po zakończeniu interwencji Rzecznika Finansowego w sprawie mamy prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym. Celem tego postępowania jest rozwiązanie powstałego sporu poprzez zawarcie umowy ugody, która niewątpliwie wiąże się z pewnego rodzaju ustępstwami. Nie tylko ze strony ubezpieczyciela, ale też i poszkodowanego. W przypadku braku porozumienia, Rzecznik Finansowy przygotowuje oficjalną opinię z oceną prawną sprawy. Tego rodzaju dokument, poszkodowany może wykorzystać na drodze postępowania sądowego.

Reasumując, aby otrzymać od ubezpieczyciela zadośćuczynienie i odszkodowanie kompensujące wszystkie poniesione straty, należy podjąć szereg czynności oraz stale monitorować sprawę. Proces dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest niewątpliwie złożony, czasochłonny i wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej.

 

Poznaj historię niektórych naszych Klientów i sprawdź w jakiej wysokości możesz uzyskać zadośćuczynienie i odszkodowanie. Przykładowe sprawy dotyczące szkód na osobie znajdziesz tutaj , a szkód majątkowych tutaj.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz kontaktowy i skorzystaj z bezpłatnej analizy sprawy.Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl