× Kancelaria Ulmer - Odszkodowania, Zadośćuczynienia, Warszawa

Istotne różnice pomiędzy postępowaniem pojednawczym, a procesem sądowym.

Zarówno postępowanie pojednawcze przed sądem cywilnym jak i tradycyjny proces sądowy mogą służyć dochodzeniu roszczeń z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania. Co je zatem różni?

Postępowanie pojednawcze jest znacznie bardziej uproszczone od tradycyjnego procesu sądowego. Inicjuje się je poprzez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej przeciwnika do właściwego miejscowo sądu rejonowego. W postępowaniu pojednawczym nie przeprowadza się postępowania dowodowego.

Natomiast proces sądowy wszczyna się poprzez złożenie pozwu o zapłatę do właściwego miejscowo i rzeczowo sądu rejonowego lub okręgowego. W tym postępowaniu przeprowadza się postępowanie dowodowe, które zazwyczaj kończy się wydaniem wyroku.

W toku postępowania pojednawczego, nie może mieć miejsca władcze rozstrzygnięcie sądu. Sąd wyznacza termin posiedzenia, odsyła odpis wniosku przeciwnikowi. Na posiedzeniu można zawrzeć ugodę, a w innym przypadku jeżeli nie ma woli porozumienia, sąd stwierdza, że do ugody nie doszło i zaznacza sprawę jako zakończoną.

Koszty

Kolejną istotną różnicą są ponoszone koszty. W postępowaniu sądowym w trybie zwykłym, opłaty stałe i stosunkowe są 5 razy wyższe, niż w postępowaniu pojednawczym. Wysokość opłaty stałej w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 zł wynosi od 30 zł do  10 000 zł. Natomiast w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu ponad 20 000 zł, pobierana jest opłata stosunkowa w wysokości 5 % tej wartości. Przy czym główna granica opłaty stosunkowej wynosi 200 000 zł.

Koszt postępowania pojednawczego przed sądem cywilnym jest znacznie niższy i wynosi 1/5 opłaty stałej lub stosunkowej pobieranej w procesie sądowym.

Czas trwania postępowania

Postępowanie pojednawcze jest znacznie szybsze i krótsze, niż tradycyjne postępowanie sądowe. Po około 2-3 miesiącach sąd wyznacza posiedzenie w sprawie zawezwania do próby ugodowej. Postępowanie to kończy się zazwyczaj na pierwszym posiedzeniu sądu. Wówczas albo dochodzi do zawarcia ugody i zaakceptowanie jej przez sąd albo strony nie mogą wypracować kompromisu, ugoda nie zostaje zawarta i postępowanie ulega zakończeniu.

W przypadku procesu sądowego czas ten jest znacznie wydłużony i wynosi od kilku miesięcy nawet do kilku lat.

Reasumując, postępowanie pojednawcze jest znacznie prostsze, tańsze i szybsze niż tradycyjne postępowanie sądowe. Jednakże należy pamiętać, iż nie we wszystkich sprawach jest opłacalne jego inicjowanie. Może istnieć konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego, w celu rozstrzygnięcia sprawy. Wówczas jedynym rozwiązaniem będzie zainicjowanie postępowania procesowego. Ponadto, druga strona może w ogóle nie przystąpić do postępowania pojednawczego, na co wzywający do ugody nie ma wpływu. Postępowanie pojednawcze jest w pełni dobrowolne, co wynika wprost z jego charakteru.Szanowni Państwo,

Stosownie do Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Kancelaria Ulmer i Współpracownicy zapewnia ochronę Państwa danych osobowych. W związku z tym, że dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

DEFINICJE

Administrator danych osobowych – Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kancelariaulmer.pl

Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych strony działającej pod adresem: www.kancelariaulmer.pl, jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.

Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy pod adresem e-mail: kontakt@www.kancelariaulmer.pl lub pod adresem: Kancelaria Ulmer i Współpracownicy ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa.

DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Monika Ulmer prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Ulmer i Współpracownicy Monika Ulmer”, NIP 527 237 23 85, REGON 142800302.
W formularzu kontaktowym należy podać dane osobiste takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także opisać stan sprawy oraz wskazać zakres oczekiwanej pomocy prawnej.

Wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora danych osobowych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w celu odpowiedzi na zadane pytanie oraz na przedstawienie oferty współpracy.

Administrator danych osobowych gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Administratora Danych Osobowych czynności, do których przeznaczony jest formularz kontaktowy.

Administrator danych osobowych nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
– żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
– żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
– do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

PLIKI COOKIES

Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Administrator danych osobowych informuje Użytkownika, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator danych osobowych informuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

PROFILOWANIE DANYCH

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach strony:
– kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony,
– kod śledzenia Google Ad Words – w celu śledzenia wartości konwersji związanych z promocją,
– kod śledzenia Facebook – w celu prowadzenia statystyk oraz działań marketingowych.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane i przechowywanie jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora danych osobowych w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZASTRZEŻENIA

Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do zmian w swojej polityce prywatności. Osoby korzystające ze strony obowiązuje aktualna jej wersja, dostępna na stronie internetowej: www.kancelariaulmer.pl